Iordningställande av läkemedel

Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera lä­ke­medlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringens tid­punkt.

Iordningsställande och administreringen ska göras utifrån aktuell ordinationshand­ling. Sjuk­sköterska ansvarar för att aktuella dokument till exempel läkemedelslista, signeringslista och dosrecept finns tillsammans med läkemedlen hos patienten tillsammans med en signaturlista.

Studerande som genomgår klinisk verksamhetsförlagd tjänstgöring inom hälso- och sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska.

Senast uppdaterad

2019-06-08

Var detta hjälpsamt?