Kassera läkemedel

Kasserade och överblivna läkemedel och kanyler ska förvaras och återlämnas på ett sätt som förhindrar stöld, missbruk och tillbud.

  • Inga läkemedel får slängas bland hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.
  • Överblivna läkemedel ska återlämnas till apoteket.
  • Kontrollera er lokala rutin om vem som återlämnar läkemedlet till apoteket: sjuksköterska, anhörig eller omvårdnadspersonal.
  • Alla förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel återlämnas till apoteket.
  • Läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material t.ex. tuber, burkar, aerosolbehållare och pulverinhalator, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionslösning med läkemedel ska återlämnas till apotek.
  • Använda depotplåster och vaginalringar lämnas till apotek.
  • Tomma förpackningar såsom tablett lådor t.ex. sorteras som hushållsavfall.

Senast uppdaterad

2019-04-01

Var detta hjälpsamt?