Sond

En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt och det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

Matning genom nasogastrisk sond ska utföras av sjuksköterska.

Andra sätt att ge sondmat kan vara Witzelfistel, PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) eller Gastrostomiport, s.k. Knapp. Delegeringsbeslut kan förekomma i dessa fall och ska då innehålla uppgift om vilken typ av sond det gäller.

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får mata med sond. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

Senast uppdaterad

2019-05-04

Var detta hjälpsamt?