Vad innebär delegering?

Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara dokumenterat (genom t.ex. kunskapstester) reellt kompetent för den aktuella uppgiften.

De som inte har legitimation eller yrkesexamen på högskolenivå kan inte vara formellt kompetenta i den mening som avses i SOSFS 1997:14. De som saknar legitimation kan inte heller genom utbildning för någon enskild arbetsuppgift få formell kompetens för arbetsuppgiften på samma sätt som en högskoleutbildad kan få.

Reell kompetens innebär att en person genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning visat sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras.

Med formell kompetens avses att man har legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården, te.x sjuksköterska och fysioterapeut.

Senast uppdaterad

2020-07-09

Var detta hjälpsamt?