Del 5 Avvikelser

Avvikelserapportering är en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det är ett redskap för att upptäcka brister i rutiner och kunskap samt för att arbeta med ständiga förbättringar.

 

Vårdgivaren (din arbetsgivare) ska ha rutiner för avvikelsehantering, innefattande att identifieradokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.

Det gör att man kan fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och få nytta av erfarenheterna.

Lär också vår översikt om avvikelser.

annons: