Ordlista & definitioner

En liten ordlista med definitioner man kan ha nytta av när man jobbar inom vården. Använd sökrutan för att lättare hitta det du vill ha svar på.

Ord på svenska
Administrera
Att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Tillförsel av läkemedel till kroppen.
Administreringsvägar
Olika sätt att tillföra kroppen läkemedel
Akatisi
"Oro i kroppen". Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).
Allmän omvårdnad och rehabilitering
Åtgärd som är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Utförs av all personal.
Allmänna råd
Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur lagar, föreskrifter och författningar kan eller bör tillämpas. De visar alltså hur verksamheten kan göra för att uppfylla lagen men utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningarna med mera.
Allmäntillstånd
Det allmänna tillståndet, det vill säga hur man mår och kroppen reagerar.
Anatomi
Anatomi är vetenskapen om kroppens struktur och organisation. Anatomi involverar studiet av kroppens olika delar, inklusive organ, vävnader, celler och system.
Ansvar
Ansvar inom delegering innebär att man har ansvaret (är skyldig) för att utföra sina delegerade uppgifter väl och stå för de fel som kan uppstå.
Antikoagulantia
Blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar.
Avvikelse
En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare eller patient.
Beredningsform
Vilken form ett läkemedel har för att kunna tas av eller ges till en patient.
Bevaka
Hålla koll på, övervaka, hålla ögonen på
Bilateralt
På bägge sidor. T.ex båda benen eller både vänster och höger lunga.
Bipacksedel
Följesedel som finns med i varje läkemedelsförpackning med information om läkemedlet.
Biverkan
En från början ej avsedd effekt av i synnerhet läkemedel.
Blodburen smitta
Smittämnen som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor till annan individs blod eller slemhinna.
Brytdatum
Datumet då ett läkemedel började användas.
CVK
Central venkateter
Dehydrering
Uttorkning
Delbarhet
Information om en tablett kan delas, krossas, lösas upp eller tuggas.
Delegat
Den person som tar emot en delegerad arbetsuppgift från legitimerad personal.
Delegering
Att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men som bedöms ha reell kompetens i form av erfarenhet och kunskap.
Delegering till enskild patient (personbunden)
Delegeringen gäller endast för angiven vårdtagare. Ska finnas vårdplan som beskriver förfarande och förutsättningar.
Depot
Läkemedel med långsammare frisättning av det aktiva ämnet. Får ej delas eller krossas.
Dermalt
På huden
Visar 1 - 25 av 143 ord

Visas det för lite? Du kan välja hur många poster som visas här på sidan. Titta under sökrutan.

annons: