Ordlista & definitioner

Ord Definition
Administrera Att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Tillförsel av läkemedel till kroppen.
Akatisi "Oro i kroppen". Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).
Allmänna råd Rekommendationer för hur lagar och föreskrifter kan tillämpas. De visar alltså hur verksamheten kan göra för att uppfylla lagen.
Allmäntillstånd Det allmänna tillståndet, det vill säga hur man mår och kroppen reagerar.
Åtagit sig Tagit på sig ansvar för, ansvara för, förbinda sig
Återkalla Ta tillbaka, upphäv, annullera
Avvikelse En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare eller patient.
Beredningsform Vilken form ett läkemedel har för att kunna tas av eller ges till en patient.
Bevaka Hålla koll på, övervaka, hålla ögonen på
Bilateralt På bägge sidor. T.ex båda benen eller både vänster och höger lunga.
Bipacksedel Följesedel som finns med i varje läkemedelsförpackning med information om läkemedlet.
Biverkan En från början ej avsedd effekt av i synnerhet läkemedel.
Brytdatum Datumet då ett läkemedel började användas.
Dehydrering Uttorkning
Delbarhet Information om en tablett kan delas, krossas, lösas upp eller tuggas.
Delegat Den person som tar emot en delegerad arbetsuppgift från legitimerad personal.
Delegering Att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men som bedöms ha reell kompetens i form av erfarenhet och kunskap.
Depot Läkemedel med långsammare frisättning av det aktiva ämnet. Får ej delas eller krossas.
Diastole Fyllnadsfasen när hjärtat slår. Ingår i blodtryck: Systole/Diastole. T.ex. 115/75.
Dispenserade Dosförpackad i en påse.
Dos Mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras.
Dosering Uppgift om dos och periodicitet.
Dospåse Liten plastpåse med läkemedel som är delat i förväg av apotek i en så kallad dosrulle.
Egenvård Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent.
För glest För sällan, med för lång tid emellan
För tätt För ofta, med för kort tid emellan
Föreskrift Föreskrifter är bindande regler. Det betyder att det som står i dem måste följas.
Författning Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter.
Formell kompetens Avses att man har legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården.
Förminska Göra mindre, göra svagare
Förstärka Göra starkare
Glukos Blodsocker. Den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 4-6 mmol/l
Hälso-och sjukvård Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i en patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.
Hormon Kemiskt ämne som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner.
Hyperglykemi Högt blodsocker
Hypoglykemi Lågt blodsocker
Iordningställa Att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten. Färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.
ISBAR Identitetet, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd/Analys, Rekommendation/Råd
KAD Urinkateter som vårdtagaren har hela tiden.
Kassera Slänga.
Komplikationer När ett förlopp avviker från det förutsedda och önskvärda, t.ex. ses en infektion i ett sår som en komplikation.
Kontaktsmitta Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen i vården. Sker vid fysisk kontakt mellan smittkällan, till exempel en infekterad patient eller smittbärande frisk person, och den mottagliga individen.
Kontraktur Kontrakturer innebär orörlighet eller minskad rörlighet i en led.
Läkemedelsform Hur läkemedlet är uppbyggt. Det finns t.ex. tabletter, suppositorier, inhalationer och salvor.
Läkemedelslista Lista med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en viss patient.
Liggsår Sår som uppstår när ett tryck mot huden pågår för länge, till exempel om man ligger i samma ställning för länge.
Luxation Urledvridning.
MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
NSAID Förkortning av engelskans "non steroidal anti-inflammatory drugs" vilket på svenska blir icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
Obstipation Förstoppning.
OF Originalförpackning.
Omvårdnad Den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.
Öppen vård Hälso-och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar.
Oral Som har att göra med munnen. Till exempel innebär oral administrering av ett läkemedel att det tas via munnen.
Ordination Föreskrift från en läkare eller annan förskrivare om behandling med läkemedel vid en sjukdom.
Ordinationshandling Läkemedelslista.
Ordinationsorsak Indikation som den som ordinerar anger som skäl till en viss ordination.
Originalförpackning Läkemedlet tas ur sin förpackning, den delas inte i dosett eller dospåse.
Överlämnande av läkemedel Betyder att läkemedel lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet.
Patientjournal En patientjournal innehåller uppgifter om och dokumentation över till exempel en patients hälsotillstånd, behandling och vårdåtgärder.
Peroral (Även per os) Via munnen och som sväljs.
Primärvård Hälso-och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper, svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
Psykofarmaka Samlingsnamn för läkemedel vid psykiska störningar, t ex neuroleptika, antidepressiva läkemedel och litium.
Reell kompetens Ej formellt utbildad. Har tillräcklig praktisk kunskap och erfarenhet nog att utföra en arbetsuppgift.
Rektal Ges genom ändtarmen.
Residualurin Residualurin är detsamma som resturin och är den urin som kan vara kvar i blåsan efter att man kissat. Genom att mäta mängden residualurin kan man avgöra hur tömningen av blåsan fungerar. Mätningen kan göras med en kateter men oftast med en ultraljudsundersökning. För att bli säker på hur blåstömningen fungerar behöver man mäta flera gånger.
RIK Ren intermittent kateterisering, innebär att man sätter en kateter varje gång vårdtagaren behöver kissa.
Risk Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.
Rosfeber Rodnad på huden som beror på infektion av baktetier. Ofta ser man att rodnaden växer lite grand (eller mycket) varje dag.
Signatur En persons initialer.
Signaturlista Lista där alla personal skall skriva sin signatur och namn. Syftet är att kunna se vem det är som signerat exempelvis när ett läkemedel givits till en vårdtagare.
Signeringslista Lista där alla skriver sina initialer när man givit ett läkemedel eller utfört en omvårdnadsåtgärd.
Silent gap (auskultatoriskt gap) Det innebär en tyst period mellan systole och diastole. Kan uppträda vid högt blodtryck.
Slutenvård Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Spasticitet Onormalt ökad muskelspänning.
Ssk Sjuksköterska
Stående ordination Patienten har mediciner som hen tar kontinuerligt, oftast varje dag.
Stroke Stroke, förr vanligen kallat slaganfall, är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning.
Sublingual Ska läggas under tungan.
Suprapubisk kateter Kvarliggande kateter som sätts in i urinblåsan via bukväggen.
Systole Sammandragningsfasen när hjärtat slår. Ingår i blodtryck: Systole/Diastole. T.ex. 115/75.
Tillämpa Använda, utöva, praktisera
Tillbud En händelse som hade kunnat medföra något oönskat.
TN Till natten.
Urindrivande / vätskedrivande Ämne som påverkar kroppen på så vis att urinmängden ökar. Detta sänker blodtrycket och kan användas för att medicinera mot förhöjt blodtryck.
Urinvägsinfektion Förkortas UVI. Innebär bakteriell infektion i urinvägarna och eller urinblåsan.
Urtikaria Nässelutslag eller nässelfeber innebär utspridda, kortlivade, kliande upphöjda rodnader i huden (så kallade kvaddlar)
Usk Undersköterska.
Vaginalt Läkemedel ges via vagina.
Vårdgivare Statlig myndighet, landsting/region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso-och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)
Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Vid behov (VB) Patienten står på en viss medicin som endast skall tas om behov uppstår, t.ex vid värk.