Frågor och svar om delegering

Frågor & svar
Här ser du exempel på frågor med facit du kan få vid delegering inom hälso- och sjukvården. Vi har också med utdrag ur författningar & föreskrifter som är relevanta för din inlärning.

Du kan öva på ett urval av dessa frågor genom att göra våra kunskapstester eller genom att använda vår sida "Slumpa fram 5 frågor". Där kan du slumpa fram 5 frågor med facit åt gången för att underlätta din inlärning.

Det finns 419 st frågor & svar i databasen.
Fråga Sortera fallande Svar
Används inhalator vid behandling av andningsbesvär?
Läkemedel
Ja.
Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.
Används vagitorier vid underlivsbesvär?
Läkemedel
Ja
Används ögondroppar vid högt tryck i ögat?
Läkemedel
Ja.
Bland annat.
Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?
Delegering
ja
Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket skydd skall användas?
Basal Hygien
Andningsskydd FFP3
Behöver blodtrycksmanschetten funktionskontrolleras?
Blodtryck
Ja, 1 gång per år
Behöver du sprita händerna innan du tar på handskar?
Basal Hygien
Ja, händerna ska vara rena när jag tar handskar ur förpackningen så att inte nästa person får ett par som är förorenade.
Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall dokumenteras.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Bör kapslar sväljas hela?
Läkemedel
Ja.
Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.
Bör Nitroglycerin placeras under tungan?
Läkemedel
Ja.
I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga.
Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.
Dagliga rutiner vid PEG-nutrion.
Sondmatning
- Inspektera huden runt om
- Rengör 1 gång per dag och torka torrt
- Vrid slangen ½ varv per dag
- Spola dagligen slangen med 20-50 ml ljummet vatten
(OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats)
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.
Delegering
Ja
Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det.
Delegering
Rätt
Delegering får endast användas om det är patientsäkert.
Delegering
Korrekt
Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.
Delegering
Källa: Socialstyrelsen
Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Delegeringsbeslutet upphör att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den som avser att delegera en uppgift skall fråga uppgiftsmottagaren om denne anser sig ha tillräckligt med utbildning och erfarenhet för uppgiften.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att han eller hon har förutsättningar att fullgöra uppgiften.
Lagar §
Källa: HSLF-FS 2017:37
Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att hen har förutsättningar att göra uppgiften.
Delegering
Rätt
Den som delegerar skall så snart det är möjligt underrätta verksamhetschefen om delegeringsbeslut som han eller hon fattat.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.
Lagar §
Källa: HSLF-FS 2017:37
Den som genom ett delegeringsbeslut tilldelats viss arbetsuppgift får inte i sin tur delegera uppgiften till någon annan person.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den som meddelar ett delegeringsbeslut skall inte bara vara formellt utan också reellt kompetent för den arbetsuppgiften som beslutet avser.
Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Visar 1 - 25 av 419

Visas det för lite? Du kan välja hur många poster som visas här på sidan. Titta under sökrutan.