Lagar & Föreskrifter

Innehållet i delegeringsförfarande och arbetssätt inom sjukvården regleras av föreskrifter och lagar. Har du nytta av detta i det dagliga arbetet? Nej. Men det är viktigt att känna till att regler som finns ej är tagna ur luften och ställer höga krav på dig som tar emot en delegering och på den som ger en delegering.

Titel Beskrivning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker
Källa: Arbetsmiljöverket
AFS 2018:4
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
Källa: Socialstyrelsen
Socialstyrelsens 1997:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd
Delegering inom tandvården
Källa: Socialstyrelsen
SOSFS 2002:12 (M)
Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)
Källa: Socialstyrelsen
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
Källa: Sveriges Riksdag
(2021:631)
Hälso- och sjukvårdsförordning
Källa: Sveriges Riksdag
(2017:80)
Hälso- och sjukvårdslag HSL
Källa: Sveriges Riksdag
(2017:30)
Lag om medicintekniska produkter
Källa: Sveriges Riksdag
(1993:584)
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Källa: Sveriges Riksdag
(1998:531)
Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Källa: Sveriges Riksdag
(1994:953)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Källa: Socialstyrelsen
(SOSFS 2011:9)
Lex Maria och Lex Sarah
Källa: Vårdhandboken
Läkemedelslag
Källa: Sveriges Riksdag
(2015:315)
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Källa: Socialstyrelsen
(HSLF-FS 2017:37)
Patientdatalagen
Källa: Sveriges Riksdag
(SFS 2008:355)
Patientlagen
Källa: Sveriges Riksdag
(2014:821)
Patientsäkerhetsförordning
Källa: Sveriges Riksdag
(2010:1369)
Patientsäkerhetslagen
Källa: Sveriges Riksdag
(2010:659)
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Källa: Socialstyrelsen
(HSLF-FS 2021:52)
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
Källa: Socialstyrelsen
SOSFS 2015:10
Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
Källa: Socialstyrelsen
SOSFS 2009:6
annons: