Lagar & Föreskrifter

Innehållet i delegeringsförfarande och arbetssätt inom sjukvården regleras av föreskrifter och lagar. Har du nytta av detta i det dagliga arbetet? Nej. Men det är viktigt att känna till att regler som finns ej är tagna ur luften och ställer höga krav på dig som tar emot en delegering och på den som ger en delegering.
Titel Beskrivning Källa
Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) Sveriges Riksdag
Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) Sveriges Riksdag
Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (1994:953) Sveriges Riksdag
Lag om medicintekniska produkter (1993:584) Sveriges Riksdag
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) Sveriges Riksdag
Läkemedelslag (2015:315) Sveriges Riksdag
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen
Lex Maria och Lex Sarah Vårdhandboken
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Socialstyrelsen
Patientdatalagen (SFS 2008:355) Sveriges Riksdag
Patientlagen (2014:821) Sveriges Riksdag
Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) Sveriges Riksdag
Patientsäkerhetslagen (2010:659) Sveriges Riksdag
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 Socialstyrelsen