Av admin | ons, 01/18/2023 - 10:26

Administrera

Att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Tillförsel av läkemedel till kroppen.

Akatisi

"Oro i kroppen". Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).

Allmänna råd 

Rekommendationer för hur lagar och föreskrifter kan tillämpas. De visar alltså hur verksamheten kan göra för att uppfylla lagen.

Allmäntillstånd 

Det allmänna tillståndet, det vill säga hur man mår och kroppen reagerar.

Avvikelse

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare eller patient.

Beredningsform

Vilken form ett läkemedel har för att kunna tas av eller ges till en patient.

Bilateralt

På bägge sidor. T.ex båda benen eller både vänster och höger lunga.

Bipacksedel

Följesedel som finns med i varje läkemedelsförpackning med information om läkemedlet.

Biverkan

En från början ej avsedd effekt av i synnerhet läkemedel.

Brytdatum

Datumet då ett läkemedel började användas.

Dehydrering

Uttorkning

Delbarhet

Information om en tablett kan delas, krossas, lösas upp eller tuggas.

Delegat

Den person som tar emot en delegerad arbetsuppgift från legitimerad personal.

Delegering

Att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men som bedöms ha reell kompetens i form av erfarenhet och kunskap.

Depot

Läkemedel med långsammare frisättning av det aktiva ämnet. Får ej delas eller krossas.

Diastole

Fyllnadsfasen när hjärtat slår. Ingår i blodtryck: Systole/Diastole. T.ex. 115/75.

Dispenserade

Dosförpackad i en påse.

Dos

Mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras.

Dosering

Uppgift om dos och periodicitet.

Dospåse

Liten plastpåse med läkemedel som är delat i förväg av apotek i en så kallad dosrulle.

Egenvård

Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent.

Formell kompetens

Avses att man har legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården.

Föreskrift

Föreskrifter är bindande regler. Det betyder att det som står i dem måste följas.

Författning

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter.

Glukos

Blodsocker. Den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 4-6 mmol/l

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård när den ges i en patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.

Hormon

Kemiskt ämne som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner.

Hyperglykemi

Högt blodsocker

Hypoglykemi

Lågt blodsocker

Hälso-och sjukvård 

Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Iordningställa

Att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten. Färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.

ISBAR

Identitetet, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd/Analys, Rekommendation/Råd

KAD

Urinkateter som vårdtagaren har hela tiden.

Kassera

Slänga.

Komplikationer

När ett förlopp avviker från det förutsedda och önskvärda, t.ex. ses en infektion i ett sår som en komplikation. 

Kontaktsmitta

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen i vården. Sker vid fysisk kontakt mellan smittkällan, till exempel en infekterad patient eller smittbärande frisk person, och den mottagliga individen.

Kontraktur

Kontrakturer innebär orörlighet eller minskad rörlighet i en led.

Luxation

Urledvridning.

Läkemedelsform

Hur läkemedlet är uppbyggt. Det finns t.ex. tabletter, suppositorier, inhalationer och salvor.

Läkemedelslista

Lista med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en viss patient.

MAS

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

NSAID

Förkortning av engelskans "non steroidal anti-inflammatory drugs" vilket på svenska blir icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Obstipation

Förstoppning.

OF

Originalförpackning.

Omvårdnad

Den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Oral

Som har att göra med munnen. Till exempel innebär oral administrering av ett läkemedel att det tas via munnen.

Ordination

Föreskrift från en läkare eller annan förskrivare om behandling med läkemedel vid en sjukdom.

Ordinationshandling

Läkemedelslista.

Ordinationsorsak

Indikation som den som ordinerar anger som skäl till en viss ordination.

Originalförpackning

Läkemedlet tas ur sin förpackning, den delas inte i dosett eller dospåse.

Patientjournal

En patientjournal innehåller uppgifter om och dokumentation över till exempel en patients hälsotillstånd, behandling och vårdåtgärder.

Peroral

(Även per os) Via munnen och som sväljs.

Primärvård

Hälso-och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper, svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Psykofarmaka

Samlingsnamn för läkemedel vid psykiska störningar, t ex neuroleptika, antidepressiva läkemedel och litium.

Reell kompetens

Ej formellt utbildad. Har tillräcklig praktisk kunskap och erfarenhet nog att utföra en arbetsuppgift.

Rektal

Ges genom ändtarmen.

Residualurin

Residualurin är detsamma som resturin och är den urin som kan vara kvar i blåsan efter att man kissat. Genom att mäta mängden residualurin kan man avgöra hur tömningen av blåsan fungerar. Mätningen kan göras med en kateter men oftast med en ultraljudsundersökning. För att bli säker på hur blåstömningen fungerar behöver man mäta flera gånger.

RIK

Ren intermittent kateterisering, innebär att man sätter en kateter varje gång vårdtagaren behöver kissa.

Risk

Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.

Signatur

En persons initialer.

Signaturlista

Lista där alla personal skall skriva sin signatur och namn. Syftet är att kunna se vem det är som signerat exempelvis när ett läkemedel givits till en vårdtagare.

Signeringslista

Lista där alla skriver sina initialer när man givit ett läkemedel eller utfört en omvårdnadsåtgärd.

Silent gap (auskultatoriskt gap)

Det innebär en tyst period mellan systole och diastole. Kan uppträda vid högt blodtryck.

Slutenvård

Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård

SOSFS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Spasticitet

Onormalt  ökad  muskelspänning.

Ssk

Sjuksköterska

Stroke

Stroke, förr vanligen kallat slaganfall, är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning.

Stående

Patienten har mediciner som hen tar kontinuerligt, oftast varje dag.

Sublingual

Ska läggas under tungan.

Suprapubisk kateter 

Kvarliggande kateter som sätts in i urinblåsan via bukväggen.

Systole

Sammandragningsfasen när hjärtat slår. Ingår i blodtryck: Systole/Diastole. T.ex. 115/75.

Tillbud

En händelse som hade kunnat medföra något oönskat.

TN

Till natten

Urindrivande / vätskedrivande 

Ämne som påverkar kroppen på så vis att urinmängden ökar. Detta sänker blodtrycket och kan användas för att medicinera mot förhöjt blodtryck.

Urinvägsinfektion

Förkortas UVI. Innebär bakteriell infektion i urinvägarna och eller urinblåsan.

Urtikaria

Nässelutslag eller nässelfeber innebär utspridda, kortlivade, kliande upphöjda rodnader i huden (så kallade kvaddlar)

Usk

Undersköterska

Vaginalt

Läkemedel ges via vagina.

Vid behov 

(VB) Patienten står på en viss medicin som endast skall tas om behov uppstår, t.ex vid värk.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting/region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso-och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)

Vårdskada

Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Öppen vård

Hälso-och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar.

Överlämnande av läkemedel 

Betyder att läkemedel lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet.