Kapitel 3 Ansvar

En vårdgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en arbetsuppgift. Det krävs alltid en individuell och professionell bedömning av både behov av delegering och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar.

Ingen kan tvinga någon att ta emot en delegering. 

Vilket ansvar har verksamhetschefen?

 • Ska se till att det finns upprättade rutiner för delegering och avvikelsehantering.
 • Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns personal med rätt kompetens för arbetsuppgiften som ska delegeras.

Vilket ansvar har den som delegerar?

 • Ansvarar för sitt beslut om delegering.
 • Omfattas av patientsäkerhetslagen.
 • Har formell kompetens genom utbildning och/eller legitimering. 
 • Ska ha reell kompetens om arbetsuppgiften.
 • Måste förvissa sig om att den som delegeras kan utföra arbetsuppgifterna.
 • Kan när som helst återkalla sitt beslut om delegering.

Vilket ansvar har du?

 • Har reell kompetens via praktisk yrkeserfarenhet.
 • Du måste meddela den som delegerar om du anser du sakna tillräckliga kunskaper att utföra delegerade arbetsuppgifter. 
 • Ansvarar för ditt sätt att utföra uppgifterna.
 • Omfattas av patientsäkerhetslagen.
 • Får inte vidaredelegera arbetsuppgifterna. 
 • Ska ha kunskap om och följa gällande rutiner för delegering.
 • Ska kontakta legitimerad personal som t.ex. sjuksköterska om du känner dig osäker vid utförandet av uppgiften. 
 • Ska i god tid innan delegeringen blir ogiltig (1-3 månader) meddela personen som utfärdat din delegering.
annons: