Kapitel 4 Vad kan delegeras?

Det är egentligen många saker som inte behöver delegeras inom hälso- och sjukvården men många väljer att ha kvar delegeringar för att säkerställa en hög kompetens och säkerhet i utförande av vissa arbetsuppgifter.

Man kan läsa i mer detalj vad som gäller för olika arbetsuppgifter på Socialstyrelsens hemsida “Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

För att det inom hälso- och sjukvården ska vara fråga om delegering måste överlåtelsen gälla medicinska arbetsuppgifter - det vill säga undersökning, diagnostik, vård, behandling och förebyggande vård som har ett direkt eller indirekt samband med patientarbete [2]. 

Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och  sjukvården:

 • Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering på Apotek (Apodos).
 • Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett.
 • Administrera ordinerat läkemedel ur originalförpackning som inte är avsett för injektion: 
  • Tablett, brustablett, resoriblett, mixtur, stolpiller, spray, klysma, rektiol, läkemedelsplåster, vagitorier, ögon- och örondroppar, läkemedel för utvärtes bruk (salva, kräm och gel), inhalationspulver/lösning, tuggummi, ögonsalvor, osv.
 • Iordningställa (ta fram, uppmäta) och administrera vid behovsmedicin enligt ordination.
 • Iordningställa och administrera injektion med injektionspenna vid stabilt p-glukosvärde.
 • Utbyte av patientens dosrecept.
 • Utbyte av signeringslista.
 • Hämta läkemedel på apotek.Kontroll av p-glukos.
 • Såromläggning enligt instruktion av sjuksköterska.
 • Lindning av ben.
 • KAD spolning och omkuffning.
 • Kontroll av puls, blodtryck och temp.
 • Byte av uribag vid urostomi.
 • Stomiskötsel: byte av stomiplatta och stomipåse.
 • Sugning av munhåla och övre del av trachealtub.
 • Byte av mask/grimma.
 • Sondmatning via peg/Witzelfistel/MicKey (ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • RIK (ren intermittent kateterisering) ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer.
 • Administrera Ketoganspruta (ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • Övrigt efter överenskommelse med MAS
2023-03-26